REGULAMIN CASTINGU – ZOSTAŃ TWARZĄ SOLANO EYEWEAR

Regulamin akcji marketingowej
„Casting na ambasadora marki Solano Eyewear”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji marketingowej „Casting na ambasadora marki Solano Eyewear” (dalej „Casting”) jest AM OPTICAL LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-766 przy ul. Fordońska 246, nr NIP 1080021653 (zwanym dalej „Organizatorem”).
2. Warunki uczestnictwa w akcji marketingowej określa niniejszy Regulamin.
3. Casting jest przeprowadzany w formie elektronicznej przez bloga firmowego Solano Eyewear (http://blog.solano-eyewear.com) oraz cykliczną reklamę na Facebooku (https://www.facebook.com/SolanoEyewear).
4. Celem Castingu jest wyłonienie osób (zwanych dalej „Uczestnikami”), które zostaną zaproszone do udziału w sesji zdjęciowej zmierzającej do wyłonienia ambasadorów marki Solano Eyewear z terenu Bydgoszczy i okolic.
5. Czas trwania castingu wraz z poinformowaniem Zwycięzców i procesem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia 03.01.2018 do dnia 28.02.2018.

§ 2
Zasady castingu

1. Casting skierowany jest do kobiet i mężczyzn w grupie wiekowej 20+.
2. Warunkiem udziału w Castingu jest:
a. przesłanie e-maila ze zgłoszeniem na adres socialmedia@amoptical.pl do dnia 31.01.2018 do godz. 23.59.
b. podanie w temacie e-maila hasła „Casting Solano Eyewear” i miejscowości zamieszkania,
c. dołączenie do zgłoszenia dwóch zdjęć :
jednego – naturalnego, bez makijażu, filtrów i retuszu;
oraz
drugiego – w okularach korekcyjnych lub okularach przeciwsłonecznych.
Warunkiem koniecznym jest przesłanie zdjęć w kadrze amerykańskim, czyli prezentujących sylwetkę od kolan w górę.
c. podanie w zgłoszeniu następujących danych : imienia i nazwiska, daty urodzenia, wzrostu, kontaktowego adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego,
d. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora poprzez umieszczenie w treści e-maila ze zgłoszeniem klauzuli o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez AM OPTICAL LTD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-766 przy ul. Fordońska 246, nr NIP 1080021653, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia akcji marketingowej „Casting na ambasadora marki Solano Eyewear” oraz do realizacji celów castingu określonych w regulaminie.
3. Przesłanie wszystkich danych wymaganych w pkt 2 b-d jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Castingu. Otrzymane dane nie będą nigdzie publikowane ani wykorzystywane w żaden innych sposób.
4. Udział w Castingu jest dobrowolny i nie wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem finansowym.
5. Warunki uczestnictwa w Castingu określa niniejszy Regulamin. Uczestnik powinien przed przystąpieniem do Castingu zapoznać się z Regulaminem. Udział w castingu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, zrozumiał go i zaakceptował jego warunki.
6. W terminie do 01.02.2018 Organizator na podstawie nadesłanych zdjęć wyłoni osoby najbardziej, jego zdaniem, odpowiednie do sesji zdjęciowej na potrzeby kampanii Solano Eyewear, o której mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu.
7. Wybrane osoby zostaną powiadomione o wyborze do sesji telefonicznie w terminie 30 dni od zamieszczenia ogłoszenia oraz zaproszeni na sesję zdjęciową. Potwierdzenie wyboru do sesji zostanie także wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu z podaniem daty i godziny spotkania.
8. Sesje zdjęciowe odbywać się będą w siedzibie Firmy w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246.
9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z sesji bez podania przyczyny, nie ma natomiast prawa zrzeczenia się udziału w sesji na rzecz osoby trzeciej ani żądania zamiany przyznanego prawa do udziału w sesji zdjęciowej na jakiekolwiek wynagrodzenie.
10. Za udział w sesji zdjęciowej Uczestnik otrzyma jedną parę wybranych przez siebie opraw (bez soczewek korekcyjnych) lub okulary przeciwsłoneczne wraz z etui oraz możliwość bezpłatnej konsultacji ze stylistą opraw marki Solano Eyewear.

§ 3
Sesja zdjęciowa

1. Warunkiem udziału w sesji zdjęciowej jest wyrażenie zgody na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora, w sieci Internet w prowadzonych działaniach promocyjnych, na witrynach organizatora oraz stronach trzecich współpracujących z Organizatorem, w celu reklamy produktów oferowanych przez Organizatora, w mediach społecznościowych, bez ograniczenia co do czasu i terytorium. Wyrażenie przedmiotowej zgody następuje poprzez przystąpienie do udziału w w/w sesji.
2. Organizator nie ma obowiązku przesyłania wykonanych zdjęć Uczestnikom wybranym do sesji zdjęciowej.
3. Uczestnicy biorący udział w sesji, którzy na życzenie otrzymają zdjęcia, uprawnieni będą jedynie do ich wykorzystania do użytku osobistego. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż zakazane jest czerpanie jakichkolwiek korzyści finansowych z otrzymanych zdjęć.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru, które zdjęcie wybierze oraz opublikuje.
3. Organizacją sesji zdjęciowych zajmuje się Organizator.
4. Fotograf wykona serię zdjęć uczestników pozujących w oprawach lub okularach przeciwsłonecznych marki Solano Eyewear. Czas sesji poświęcony na jednego Uczestnika nie powinien przekroczyć 3 godzin.

§ 4
Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo, w terminie do 28.02.2018 do składania reklamacji co do przebiegu Castingu i jego wyników. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: AM OPTICAL LTD Sp. z o.o., Bydgoszcz 85-766, ul. Fordońska 246. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać : imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie przesłane reklamującemu pocztą w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie http://blog.solano-eyewear.com oraz u Organizatora podczas trwania Castingu, w miejscu i terminach sesji zdjęciowych, o których mowa w pkt 1 i 4.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Castingu i sesji zdjęciowej. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do treści ich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych skutkuje pozbawieniem prawa do uczestnictwa w Castingu.

 

 

One Comment Add yours

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *